Toekomsberaad 10 Oktober 2015 Dokumente

DOKUMENT NAAM SKAKEL
Verkorte Plan Uitleg Laai hier af
Jeug Toekomsberaad 10 Oktober Laai hier af
Kapitaalmobilisering Toekomsberaad 10 Oktober Laai hier af
Taal en Kultuur Toekomsberaad 10 Oktober Laai hier af
Onderwy Toekomsberaad 10 Oktober Laai hier af
Universiteite en Beroepsopleiding Toekomsberaad 10 Oktober Laai hier af
Verskerping van Rassewetgewing en Regstellende Aksie Toekomsberaad 10 Oktober Laai hier af
Volhoubare-Voorspoed Helpende Hand Toekomsberaad 10 Oktober Laai hier af
Veilige Gemeenskappe Afriforum Toekomsberaad 10 Oktober Laai hier af
Toekomsberaad Program Laai hier af
Geskiedenis Toekomsberaad 10 Oktober Laai hier af
Goeie Werk Toekomsberaad 10 Oktober Laai hier af
Erfenisbewaring Toekomsberaad 10 Oktober Laai hier af

Toekomsberaad Biblioteek

Die Solidariteit Toekomsberaad staan in die lig van kritieke tye in Suid-Afrika, veral vir die Afrikaner en die Afrikaanse gemeenskap. Daarom is die gedagte dat daar voor, tydens en ná die beraad intensief en met realistiese erns debat gevoer moet word oor nie net die uitdagings wat ons in die gesig staar nie, maar ook oor hoe ons dit die hoof gaan bied. Daar bestaan dus ’n behoefte daaraan om argumente aan te voer en gesprekke te voer wat berus op deurdagte en begronde beginsels. Heelwat werk is al plaaslik en internasionaal oor die kwessie van veral groter selfstandigheid/outonomie vir minderheidsgroepe gedoen. Aangesien dit een van die sentrale besprekingspunte van die beraad is, sal dit nuttig wees as deelnemers oor ietwat meer agtergrond beskik oor die bestaande debat en argumente in hierdie verband. Die doel van hierdie afdeling is om ’n aantal bronne, in die vorm van artikels/navorsing, beskikbaar te stel wat aan deelnemers, medewerkers en belangstellendes agtergrond oor die vernaamste kwessies van die debat sal bied.

Daar word versoek dat, waar van toepassing, die nodige erkenning aan outeurs verleen word en dat die artikels met verantwoordelikheid benut word om die gesprek sinvol en ingelig te laat verloop.

DOKUMENT NAAM OUTEUR PUBLIKASIEDATUM OPSOMMING VAN INHOUD
Assessing the Spatial Conditions for Non-Territorial Autonomy John Coakley 2012 Aspekte van geografie en die mate waartoe die konsep van ‘nie-territoriaal’ toepaslik is. Etniese geografie en politieke outonomie.
Autonomy and Minority Groups- A Right in International Law Geof Gilbert 2002 Defenisies en aspekte van die internasionale reg rondom minderhede en outonomie.
Notion of Non-Territorial Autonomy Stability Alexander Osipov Julie 2013 Defenisies, die nut van NTO en waardetoevoeging van die konsep.
Conflict Management in Divided Societies – Uses of Territorial Self-Governance (1) S. Wolff 2013 Hierdie twee artikels bespreek konflikbestuur en selfbeskikking, sowel as moontlike staatsvorme hier toepaslik.
Grondwetlike Ruimtes tot Ons Beskikking Willie Spies Augustus 2014 Aanbieding van Willie Spies oor geleenthede tot selfbeskikking vervat in die Grondwet van SA.
Kultuurrade vir ‘n Demokratiese Suid-Afrika D.J. Kriek Desember 2009 Die geskeidenis van kultuurrade en hulle relevansie vir die huidige debat.
Law on Cultural Autonomy Eastonia Oktober 1993 Kulturele outonomie en minderhede in Eastonië.
Menseregte en Onderrigtaal in Suid-Afrikaanse Tersiêre Onderwys Dr. Fernand de Varennes Februarie 2015 Verslag oor die kwessie van Afrikaans as onderrigtaal aan tersiêre instellings in SA.
Minorities and Sovereignty Eugene Rogan Junie 2015 Bespreking van die kosep in ‘The Economist’.
Minority Territorial and Non-Territorial Autonomy in Europe David J. Smith Artikel oor die hantering van diverse minderhede in ‘n liberaal-demokratiese staat.
Multinational Federalism Rainer Bauböck November 2001 Artikel oor die hantering van diverse minderhede in ‘n demokratiese staat.
Non-Territorial Arrangements in Multinational Federations Bettina Petersohn Maart 2013 Nie-territoriale reëlings – voorbeelde in Kanada en België.
Non-Territorial Autonomy During and After Communism Alexander Osipov 2013 Nie-territoriale reëlings in voormalige kommunistiese state.
Power Sharing and Autonomy Options David L. Phillips Julie 2009 Modelle vir die hantering van konflik en dispute rakende magsdeling en selfbeskikking.
Protecting Minorities on a Non-Territorial Basis Bertus de Villiers Julie 2012 Beskeriming van minderhede in voormalige Oosblok-lande.
Reconceptualisation of National Self-Determination as Non-Territorial Autonomy Tina Magazzini 2013 Defenisies, teoretiese beskouinge en hoe nasionale soewereiniteit nie berdreig word deur die toeken van groepsregte nie.
Right of Cultural Self-Determination in South Africa Bertus de Villiers Bespreking van Seksie 235 van die Grondwet in SA rakende kulturele selfbeskikking.
Strategie vir Groter Kulturele Vryheid in Suid-Afrika Prof. Deon Geldenhuys Februarie 2011 n Strategie vir kulturele vryheid vir die Afrikaner in SA.
Suid Afrika en die Saak vir ‘n Opvolgskikking Prof. Pierre du Toit Augustus 2009 Die moontlikheid van ‘n opvolgskikking in SA – wat is nodig?
Suid-Afrika na 20 Jaar van Demokrasie Prof. Andre Duvenhage Demokrasie in SA. Ideologiese kwessies en grondwetlike krisisse.
Nasiebou in ‘n eenheidstaat Elirea Bornman Desmber 2014 n Analise van groepsregte en diversiteit binne ‘n eenheidstaat.
South-African-Monitor-Mid-Year-2015-Report1 Dr H. Matthee 2015 ‘n Analise van die ANC se hibriede-politieke bestel, spesifiek die risiko’s en die implikasies daarvan vir die sakewêreld, regspraak, universiteite en burgerlike organisasies.
  • Volg ons op Twitter